سطح intermediate

در دوره intermediate ( متوسط ) سری کتابهای Family and Frinds و Teen 2 Teen در خلال ۲ ترم ۱۸ الی ۲۰ جلسه ای تدریس می شود.
در این دوره لغات پیشرفته تر کاربردی روزمره و همچنین اطلاعات عامیانه به طور گسترده تر بیان می شود.
علاوه بر آن چگونگی برقراری ارتباط و صحبت با دیگران آموزش داده می شود. تمرکز اصلی آموزگار بر افزایش مهارت مکالمه می باشد .لغات و گرامر در طول کلاس آموزش داده می شود.

آموزش آنلاین کتاب Family and Frinds

آموزش آنلاین کتاب Family and Frinds

آموزش آنلاین کتاب Teen 2 Teen

آموزش آنلاین کتاب Teen 2 Teen

فهرست